Beleidsplan

STICHTING DUTCH FOUNDATION
FOR MYSTICISM

Mystiek uit alle windstreken

BELEIDSPLAN

(WEBVERSIE)

1. INLEIDING

De stichting Stichting Dutch Foundation For Mysticism is opgericht te
’s-Gravenhage op 2 februari 2017 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te ’s-Gravenhage onder nummer 68006985.
Het RSIN-nummer (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) is 857263079.
Onder dit nummer is de Stichting ook geregistreerd bij de Belastingdienst.
De Stichting heeft een rekening bij de Triodos Bank, IBAN NL17 TRIO 0338 6557 35.
Het postadres van de Stichting is:
Stichting Dutch Foundation For Mysticism, Van Stolkweg 15 B, 2585 JM Den Haag.
Het e-mailadres is:
info@dutchfoundationformysticism.com
Het websiteadres is:
http://www.dutchfoundationformysticism.com

De Stichting dient het algemeen nut en heeft de ANBI-status, dat wil zeggen: de status van Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften aan de Stichting zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen of de vennootschapsbelasting.
De Stichting heeft geen winstoogmerk.
Als de activiteiten die de Stichting onderneemt geld opbrengen, wordt dat besteed aan de doelstellingen van de Stichting.

BESTUURSSAMENSTELLING

– mevrouw drs. Catharina Alexandrina Philipse, voorzitter;
– de heer mr. drs. Carl Maria Dijkstra, secretaris;
– de heer Jan Arend de Gelder, penningmeester;
– mevrouw drs. Maria Alide Johanna Brouwer, bestuurslid;
– de heer drs. Robert Alexander Reijns, bestuurslid.

COMMISSIE VAN ADVIES

– de heer prof. dr. H.H. Blommestijn;
– de heer dr. K.E. Bras.

2. STRATEGIE: KERNPRINCIPES VAN DE STICHTING

2.1. Statutaire doelstelling

Met haar doelstellingen beoogt de Stichting het algemeen belang te dienen.
De doelstellingen van de Stichting zijn opgenomen in artikel 2 van de statuten en luiden als volgt:

I. De belangrijkste doelstelling van de Stichting is het nemen en/of het ondersteunen van initiatieven die de bewustwording en verdieping van mystieke ervaringen en mystieke processen bevorderen,
en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Onder mystiek wordt mystiek uit alle windstreken en alle tijden verstaan, en met name mystiek met een religieus karakter.
Zijdelings kunnen eventueel ook vormen van mystiek met een niet-religieus karakter aandacht krijgen.
De Stichting ziet mystiek als de kern van elke religie, als iets dat de grenzen tussen de verschillende religies overstijgt.
De Stichting wil trachten een brug te slaan tussen mensen uit verschillende religies, waarbij de nadruk wordt gelegd op gemeenschappelijke waarden, zoals liefde voor de naaste, mededogen, gerechtigheid, vergeving en verzoening.

II. Daarnaast zal de Stichting zo mogelijk initiatieven nemen, bevorderen en/of (financieel) ondersteunen die zich de praktische verbinding van mystiek, ethiek en maatschappelijke betrokkenheid ten doel stellen,
en verrichten al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

2.2. Afwezigheid van winstoogmerk

De Stichting heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit artikel 2 van de statuten en uit de feitelijke werkzaamheden. De Stichting streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat de Stichting de eventuele met haar activiteiten behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan haar doelstellingen.

2.3. Bestemming liquidatiesaldo:

Zoals blijkt uit artikel 14 van de statuten, zal een batig liquidatiesaldo worden besteed ten behoeve van een ANBI met een gelijksoortige doelstelling.
Dit wordt als volgt vermeld in de statuten:
– Statuten Artikel 14.1.: Het bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden.
Op het besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 11, leden 2 en 3 zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing.
– Statuten Artikel 14.2.: Het bestuur stelt bij zijn besluit tot ontbinding de bestemming vast van een eventueel batig saldo. Deze bestemming moet zo veel mogelijk in overeenstemming zijn met het doel van de Stichting.
Het batig saldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling.
– Statuten Artikel 14.3.: Het bestuur is belast met de vereffening van het vermogen van de Stichting, voor zover bij het ontbindingsbesluit geen andere vereffenaar(s) is (zijn) aangewezen.

3. BELEID

3.1 De Stichting verricht de volgende werkzaamheden:

Ad Doelstelling I.
A. Het nemen en/of ondersteunen van initiatieven waardoor de doelstelling gediend wordt.
Bijvoorbeeld:
– door het organiseren of (financieel) ondersteunen van bijeenkomsten over mystieke teksten, bezinningsbijeenkomsten, retraites, enz.
– door het (doen) publiceren of (financieel) ondersteunen van publicaties van of over mystieke teksten, of over andere onderwerpen die binnen de doelstelling van de Stichting vallen.
De eventuele opbrengst van dergelijke activiteiten dient besteed te worden aan de doelen van de Stichting, dus aan het algemeen belang, conform de ANBI-regelgeving.
Het stichtingsbestuur kan ook mensen vragen tegen betaling bijeenkomsten te organiseren en/of te leiden, artikelen te schrijven of andere activiteiten te ontplooien in het kader van de stichtingsdoelen. De eventuele opbrengst van dergelijke activiteiten dient besteed te worden aan de doelen van de Stichting, dus aan het algemeen belang, conform de ANBI-regelgeving.

Concreet zal de Stichting in 2017 de volgende activiteiten doen plaatsvinden:
– 7, 21 en 28 september 2017, 19.30 – 21.30 uur: drs. Marieke Brouwer, theoloog, leidt drie avonden over Nescio, de mysticus, m.m.v. drs. Gido Leerdam, neerlandicus. Drs. Marieke Brouwer is bestuurslid van de Stichting en ontvangt voor deze avonden geen honorarium. Drs. Guido van Leerdam ontvangt een bescheiden honorarium. Plaats: Huis op het Spui, Lutherse kerk, Handboogstraat 4, Amsterdam. Voor deze avonden wordt een bescheiden bijdrage gevraagd.
– 28 september 2017, 20.00 – 22.00 uur: dr. Kick Bras, theoloog, houdt een avond met de titel: ‘Oog in oog: mystiek in tekst en beeld’, in de Immanuelkerk, Van Egmondstraat 6, Haarlem. Dr. Kick Bras heeft laten weten voor deze avond geen honorarium te hoeven ontvangen. Toegang: gratis.
– 11 oktober 2017, 20.00 – 22.00 uur: dr. Kick Bras, theoloog, houdt een lezing getiteld: ‘Protestantse spiritualiteit’. Dr. Kick Bras heeft laten weten voor deze avond geen honorarium te hoeven ontvangen. Plaats: Fonteinkerk, Schoterweg 14, Haarlem. Toegang: gratis.

Aanvragen voor het ondersteunen van initiatieven kunnen bij de Stichting worden ingediend.

Personen of instellingen die een beroep willen doen op de fondsen van de Stichting kunnen zich als volgt tot de Stichting wenden:
zij kunnen een e-mail schrijven aan het e-mailadres van de Stichting: info@dutchfoundationformysticism.com of een brief schrijven aan het postadres:
Stichting Dutch Foundation For Mysticism, Van Stolkweg 15 B, 2585 JM Den Haag.
Dit onder vermelding van de volgende gegevens:
– naam van de aanvrager, (persoon of instelling) en relevante gegevens
– postadres
– telefoonnummer(s)
– e-mailadres
– doel/project waarvoor de aanvraag wordt gedaan, met toelichting
– begroting
– concrete vraag
– eventuele aanbevelingsbrieven of referenties

Ad Doelstelling I.
B. Het dienen van de doelstelling door:
het verspreiden en onder de aandacht brengen, in het Nederlandse en Engelse taalgebied, en eventueel ook in andere taalgebieden, van het boek ‘Jij zingt in mij Jouw naam, mystiek dagboek, bloemlezing, uitgebreide editie’ van Carine Philipse en de bijbehorende liederen. Eventueel ook door het uitbrengen van een volledige editie.
De eventuele opbrengst van deze activiteiten dient besteed te worden aan de doelen van de Stichting, dus aan het algemeen belang, conform de ANBI-regelgeving.

Ad Doelstelling II.
Deze doelstelling wordt nagestreefd door:
het nemen en/of ondersteunen van initiatieven waardoor de doelstelling gediend wordt.
Dit kunnen bijvoorbeeld initiatieven zijn die vanuit een mystieke bewogenheid gericht zijn op gerechtigheid, vrede en verzoening, of hulp aan mensen die in armoede leven, vervolgd worden of moeten vluchten, de bescherming van de natuur enz.

In 2017 zullen concreet de volgende initiatieven worden genomen en/of financieel ondersteund worden:
– eerste dinsdagavond van de maand: drs. Robert Reijns, cultureel antropoloog, leidt een vredesdialoog tussen vertegenwoordigers van verschillende godsdiensten in het Multicultureel Ontmoetingscentrum, Teniersstraat 15-17, Den Haag. Drs. Robert Reijns is bestuurslid van de Stichting. Hij ontvangt geen honorarium voor genoemde activiteit. (Precieze data nog onder voorbehoud).
– op wisselende dagdelen: drs. Robert Reijns, cultureel antropoloog, geeft taallessen Nederlands aan migranten en vluchtelingen in het Multicultureel Ontmoetingscentrum, Teniersstraat 15-17, Den Haag. Hij ontvangt daarvoor geen honorarium.
– de Stichting zal een schenking doen aan de IARF (International Association for Religious Freedom) en/of voor specifieke doelen of projecten die deze Stichting ondersteunt of initieert. De IARF heeft de ANBI-status.
– de Stichting zal een schenking doen aan het Multicultureel Ontmoetingscentrum in Den Haag en/of voor specifieke doelen of projecten die dit centrum ondersteunt of initieert. Het Multicultureel Ontmoetingscentrum heeft de ANBI-status.

Aanvragen voor het ondersteunen van initiatieven kunnen bij de Stichting worden ingediend (zie onder: Ad Doelstelling I.B.).

Door de onder 3.1 genoemde werkzaamheden en schenkingen streeft de Stichting naar de realisatie van de doelstellingen zoals vermeld in Artikel 2 van de statuten.

3.2. Werving en beheer van gelden

Het tot verwezenlijking van het doel van de Stichting bestemde vermogen wordt gevormd door:
a. het bedrag dat de oprichter jaarlijks aan de Stichting schenkt of dat verkregen wordt bij het overlijden van de oprichter;
b. opbrengsten van de werken van de oprichter;
c. giften en donaties;
Het stichtingsbestuur zal zich bezinnen op het aanvragen van subsidies en het werven van bijdragen van instellingen, bedrijven en privépersonen.
d. subsidies en sponsorbijdragen;
Het stichtingsbestuur zal zich bezinnen op het aanvragen van subsidies en het werven van bijdragen van instellingen, bedrijven enz.
e. hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten, en
f. overige verkrijgingen en baten.

De Stichting beschikt op dit moment over weinig financiële middelen.
Zij streeft ernaar de beheerskosten niet meer te laten bedragen dan ten hoogste 30 % van het beschikbare geld.

De Stichting heeft een rekening bij de Triodosbank.
De stichter schenkt ieder jaar 6.000 à 10.000 euro aan de Stichting. Deze gelden en eventuele inkomsten uit fondsenwerving en activiteiten van de Stichting worden beheerd door de penningmeester, in overleg met de secretaris en de voorzitter van de Stichting. De penningmeester legt over zijn beheer verantwoording af aan het bestuur, volgens de statuten van de Stichting.

In 2017 zullen de beheerskosten onder anderen bestaan uit:
a. kosten die te maken hebben met de oprichting van de Stichting en het bouwen en beheren van een website.
b. reiskosten en andere onkosten van de bestuursleden.
c. kosten voor ondersteuning van het secretariaat van de Stichting door personen die daarvoor op bescheiden wijze betaald worden.

3.3. Vermogen van de Stichting

De Stichting besteedt haar vermogen in overeenstemming met de statutaire doelstellingen. Ten behoeve van de volgende vermogensbestanddelen geldt echter dat deze niet (direct) behoeven te worden besteed:
– vermogen met een bestedingsbeperking opgelegd door de erflater of schenker;
– ‘geoormerkt’ vermogen, dat wil zeggen vermogen dat specifiek geschonken is voor een van de doelstellingen of projecten van de Stichting;
– vermogen dat noodzakelijk is voor werkzaamheden van de Stichting, alsmede voor voorziene werkzaamheden van de Stichting;
– vermogen dat de Stichting gereserveerd heeft voor de aanschaf van activa voor haar (voorziene) werkzaamheden.
Samenvattend:
De Stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstellingen van de Stichting, tenzij aan bepaalde gelden vooraf een bepaalde bestemming is gegeven en/of bestedingsbeperking is opgelegd, bijvoorbeeld door een erflater, een schenker, of anderszins.

3.4. Bestedingsbeleid

De Stichting besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstellingen aan het nemen en of (financieel) ondersteunen van de volgende initiatieven:
a. op de korte termijn:
zie onder 3.1.

b. op de middellange termijn zal de Stichting initiatieven nemen en/of ondersteunen waardoor de doelstellingen gediend worden.
Concrete informatie hierover is nog niet bekend.
Jaarlijks zal de Stichting activiteiten organiseren en/of ondersteunen, waardoor de doelstellingen gediend worden. Informatie hierover wordt gepubliceerd op de website.
De Stichting streeft ernaar iedere twee jaar een symposium te organiseren.

c. op de lange termijn zal de Stichting initiatieven nemen en/of ondersteunen waardoor de doelstellingen gediend worden.
Concrete informatie hierover is nog niet bekend.
Jaarlijks zal de Stichting activiteiten organiseren en/of ondersteunen, waardoor de doelstellingen gediend worden. Informatie hierover wordt gepubliceerd op de website

3.5. Beschikken over het vermogen van de Stichting

Op grond van Artikel 5.6 van de statuten van de Stichting (bepaling omtrent de besluitvorming door het bestuur) en haar feitelijke werkzaamheid heeft geen enkele (rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de Stichting. Aldus kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de Stichting als ware het eigen vermogen.

4. OVERIGE PUNTEN

4.1. Beloningsbeleid

Alle bestuursleden kunnen een vergoeding krijgen van de onkosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie.
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

4.2. Beschrijving (administratieve) organisatie

De Stichting voert zoals zij volgens de ANBI-regelgeving verplicht is,
een administratie.
Uit deze administratie blijkt onder meer de aard en omvang van:
a. de aan de beleidsbepalers toekomende onkostenvergoedingen;
b. de kosten van beheer van de Stichting;
c. de andere uitgaven van de Stichting;
d. de aard en de omvang van inkomsten en het vermogen van de Stichting.

Ad a. In 2017:
– reiskostenvergoedingen: de reële onkosten, zoals reiskosten en eventuele andere onkosten van de bestuursleden worden vergoed. Het totale bedrag hiervan is nog niet bekend.

Ad b. In 2017:
– ter ondersteuning van het bestuur is een ict-student beschikbaar die op afroep voor 10 euro per uur secretariaatswerkzaamheden verricht. Het totale bedrag voor 2017 is nog niet bekend.
– eind 2016 en begin 2017 zijn de volgende opstartkosten voor de Stichting gemaakt:

+ 16-9-2016: reiskosten (bestuursvergadering) €16,50
ondersteunende theoloog
+ 16-9-2016: reiskosten (bestuursvergadering) €45,-
dr. P. Galama. Deze maakte op dat
moment deel uit van het bestuur.
+ 7-12-2016: advertentie in het blad Kerk in Den Haag, €240,-
om bestuursleden te werven
+ 15-12-2016: domeinregistratie website €41,30
+ 20-12-2016: declaratie bes¬tuursondersteunende €160,-
werkzaamheden door dr. A.J.M. van Tongeren
+ 23-12-2016: advertentie op reliwerk.nl om bestuursleden €60,50
te werven
+ 6-2-2017: inschrijving Kamer van Koophandel €50,-
+ …-…-2017: notariële kosten voor overleg, opstellen €…
stichtingsacte, aanmelding bij Kamer van
Koophandel e.d.
+ …-…-2017: kosten voor de bouw en het onderhoud van €…
de website
+ …-…-2017: kosten voor administratieve ondersteuning €…
door ict-student
+ …-…-2017: rechtshulpverzekering €…
+ …-…-2017: bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering €…
+ …-…-2017: aanschaf relevante literatuur ten behoeve
van de Stichting €…

Ad c. In 2017:
– Voor de genoemde activiteiten onder 3.1. die in 2017 georganiseerd worden:
+ huur van de ruimte waar de bijeenkomst plaatsvindt
+ honorarium voor de sprekers, zangers e.d., voor zover zij geen bestuursleden van de Stichting zijn
+ reiskosten en andere onkosten die door de sprekers, zangers e.d. gemaakt worden
+ nog bijkomende onvoorziene onkosten.

Ad d. In 2017:
– de oprichter zal jaarlijks € 6.000 à 10.000,- aan de Stichting schenken.
– zo mogelijk zal de Stichting fondsen werven. Of deze pogingen iets opleveren en zo ja hoeveel, valt nog niet te zeggen.

Deze posten worden ieder jaar gespecificeerd in de jaarrekening opgenomen.
Daarnaast wordt de administratie/jaarrekening uitgebreid met een vermogensopbouw, zoals omschreven in de paragraaf 3.3. ‘Vermogen van de Stichting’.
Voorts zal het vermogen met ‘bestedingsbeperking’ en/of ‘geoormerkt’ vermogen, als daarvan sprake is, niet vermengd worden met het overige vermogen van de Stichting. Als er sprake is van vermogen met bestedingsbeperking en/of geoormerkt vermogen, zal dat op aparte rekening(en) gezet worden.
In 2017 bedraagt dit vermogen………….(onbekend), afkomstig van…………….(onbekend), met de volgende bestedingsbeperking(en)/oormerken: ………. (onbekend)

De financiële administratie van de Stichting wordt gevoerd door de heer J.A. de Gelder, penningmeester, waarbij deze overleg pleegt met mr. drs. C.M Dijkstra, secretaris, en mw. drs. C.A. Philipse, voorzitter.
De jaarrekening van de Stichting wordt opgesteld door de heer J.A. de Gelder, penningmeester, en ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur. Na vaststelling door het bestuur worden de stukken ondertekend door alle bestuursleden. Dit alles conform de statuten, artikel 9.
De jaarrekening wordt indien nodig gecontroleerd door een accountant.

In Artikel 9 van de statuten staat het volgende:
Artikel 9 – Administratieplicht; boekjaar; verslaggeving
1. Het bestuur is verplicht een administratie te voeren die zodanig is ingericht dat hieruit het volgende blijkt:
– de aard en omvang van de aan de afzonderlijke leden van het bestuur toekomende onkostenvergoedingen;
– de aard en omvang van de kosten die door het bestuur zijn gemaakt ten behoeve van het beheer van de Stichting, alsmede de aard en omvang van de andere uitgaven van de Stichting;
– de aard en omvang van de inkomsten van de Stichting, en
– de aard en omvang van het vermogen van de Stichting.
2. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de Stichting op te maken en op papier te stellen.
De penningmeester zendt deze stukken vóór het einde van de in de voorgaande zin bedoelde termijn aan alle bestuurders.
Het bestuur maakt een jaarrekening en een jaarverslag op als bedoeld in artikel 2:300 Burgerlijk Wetboek als dat op grond van de wet verplicht is. In dat geval legt het bestuur een exemplaar daarvan voor het bestuur ter inzage op het kantoor van de Stichting met de op grond van de wet toe te voegen gegevens.
4. Het bestuur kan, voordat tot de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten wordt overgegaan, deze stukken laten onderzoeken door een door hem aan te wijzen accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek. Deze accountant brengt over zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur. Hij geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring over de getrouwheid van de stukken.
Als de wetgever accountantscontrole verplicht stelt, dient het bestuur aan die verplichting te voldoen.
5. De balans en de staat van baten en lasten van de Stichting of de jaarrekening wordt vastgesteld door het bestuur binnen een maand na het opmaken van de stukken als bedoeld in lid 3.
De vastgestelde stukken worden ondertekend door alle bestuurders. Als een handtekening van een van hen ontbreekt wordt de reden daarvan op de stukken vermeld.
6. De in lid 3. vermelde termijn kan door het bestuur worden verlengd met ten hoogste vijf maanden op grond van bijzondere omstandigheden.

4.3. Publicatieplicht

Het bestuur voldoet aan de publicatieplicht door zorg te dragen voor de samenstelling van een website waarop alle relevante gegevens vermeld worden.
Aldus draagt het bestuur van de Stichting zorg voor de samenstelling van een website waarop de activiteiten van de Stichting vermeld worden.

Het bestuur stelt een beleidsplan op en draagt er zorg voor dat de Stichting voldoet aan alle voorwaarden die aan een ANBI-stichting worden gesteld.
Het door het bestuur vastgestelde beleidsplan wordt eveneens gepubliceerd op de website.